top of page
Raporty o dochodach z podatków

REGULAMIN SERWISU
I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dla GeoDrillStudio S.C. s Ochrona prywatności Użytkowników jest szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.geodrillstudio.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. GeoDrillStudio S.C. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem strony internetowej https://www.geodrillstudio.pl/ („Serwis Internetowy”) jest firma GeoDrillStudio S.C., z siedzibą przy ul. Kopcińskiego 3/7, 02-777 Warszawa, posiadająca numer NIP 9512504636, dalej nazywana „Właścicielem”.

 2. Każdy korzystający z zasobów Serwisu, zwany dalej "Użytkownikiem", akceptuje i zgadza się na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkowanie serwisu jest bezpłatne.

 4. Oferta jest przedstawiana telefonicznie lub elektronicznie po wcześniejszym kontakcie użytkownika z właścicielem poprzez serwis lub telefonicznym ustaleniu preferencji użytkownika zainteresowanego usługą.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym geodrillstudio.pl

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ustala zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z serwisu internetowego: https://www.geodrillstudio.pl/ ("Serwis Internetowy").

 2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady oraz zakres gromadzenia danych osobowych użytkowników, cele ich przetwarzania, odbiorców tych danych oraz metody ich ochrony.

 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest udostępniona, aby umożliwić każdemu Użytkownikowi zapoznanie się z zakresem przetwarzania jego danych osobowych, co pozwoli mu na samodzielne, świadome i swobodne podjęcie decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego.

 4. Podkreślamy, że dzięki wyjątkowej dbałości Administratora, dane osobowe przetwarzane są bezpiecznie, solidnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty dla Użytkownika.

 5. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie w trakcie przesyłania danych osobowych. Administrator stosuje certyfikat SSL.

 6. W przypadku przekierowania na strony internetowe lub serwisów świadczonych przez inne podmioty niż GeoDrillStudio S.C., które nie podlegają bezpośredniej ani pośredniej kontroli tej firmy, przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności tych podmiotów.

Podstawowe pojęcia:

 1. Administrator danych osobowych– GeoDrillStudio S.C. z siedzibą w Warszawie, 02-777, ul. Kopcińskiego 3/7, NIP: 9512504636, REGON: 386462655, zwaną dalej Administratorem;

 2. RODO i ustawa o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Rodzaj przetwarzanych danych, cel, okres przechowywania danych oraz podstawa prawna:

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujących celach:

 1. Zarządzanie Serwisem Internetowym oraz cele statystyczne i analityczne związane z działaniem Serwisu Internetowego wymagają przetwarzania danych takich jak: adres IP użytkownika, czas przybycia zapytania, wielkość przesyłanych danych, strona internetowa źródłowa żądania, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym użytkownika, a także język i wersja oprogramowania przeglądarki. Dane te będą przetwarzane przez okres dostępności w Serwisie Internetowym, który wynosi 5 lat. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 2. Zapewniamy komunikację z użytkownikiem, przetwarzając dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym. Przetwarzanie danych opiera się na zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i będzie kontynuowane do momentu jej odwołania, a następnie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 3. Realizacja umowy, która w szczególności obejmuje: umożliwieniu świadczenia Usług drogą elektroniczną; przyjęciu i udzieleniu odpowiedzi na Zapytanie złożone przez Użytkownika; zarządzaniu Zapytaniem Użytkownika m.in. polegające na dopasowaniu Zapytania Użytkownika do oferty Dostawcy i skontaktowania go z wybranymi Dostawcami lub kontaktowania się z Użytkownikiem w celu doprecyzowania Zapytania; pośredniczeniu w kontaktowaniu Użytkownika z Dostawcami poprzez przekazanie Dostawcom Zapytania Użytkownika; umożliwieniu oceny i wyrażenia Komentarzy przez Użytkownika – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy. Dane będą przetwarzane do momentu realizacji Umowy oraz po zakończeniu realizacji Umowy przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie realizacja Umowy i akceptacja Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 4. Rozpatrywania reklamacji – w tym celu przetwarzamy dane osobowe Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail oraz wszelkie inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie realizacja Umowy i akceptacja Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 5. W celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przetwarzamy dane osobowe użytkownika, takie jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane osobowe podane przez użytkownika podczas korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego. Dane te będą przetwarzane przez okres odpowiadający czasowi przedawnienia tych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 6. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, prowadzenia działań marketingowych poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności e-mail i telefon, prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Serwisu Internetowego. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 1. W celu skorzystania z Usług prezentowanych w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje swoje dane osobowe, poprzez przesłanie Zapytania.

 2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników, wprowadzane są w pełni dobrowolnie, na podstawie zgody Użytkownika, ale równocześnie niezbędne do skorzystania z Usług świadczonych za pomocą Serwisu Internetowego.

 3. Dodatkowo, udostępnienie danych osobowych Użytkownika – Dostawcy następuje w związku z wykonaniem Umowy.

 4. Niepodanie określonych danych osobowych w Zapytaniu przez Użytkownika uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane zapytanie przez Użytkownika, złożenie i realizację jego Zapytania oraz skorzystanie z Usług prezentowanych w Serwisie Internetowym.

Udostępnianie danych osobowych (Odbiorcy danych osobowych):

 1. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane, w szczególności:
  - Dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego m.in. dostawcy świadczącemu usługę hostingu;
  - Pracownikom oraz współpracownikom Administratora, w szczególności podmiotom wspomagającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę marketingową, świadczące usługi telekomunikacyjne, audytorskie, prawne i inne, które na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych podpisanej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
  - Podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego;
  - Dostawcy, o którym mowa w Dziale I pkt 8 Regulaminu Świadczenia Usług w Serwisie Internetowym.

 2. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do Państw Trzecich.

Prawa Użytkownika:

 1. Prawo do bycia poinformowanym – oznacza, że Użytkownik ma prawo do otrzymania jasnych, zwięzłych i przejrzystych informacji w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika i jakie przysługują mu prawa.

 2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO) – oznacza, że w zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody – Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 3. Prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii(art. 15 RODO) – oznacza, że Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych, które przetwarzamy oraz sprawdzenia czy wykorzystujemy jego dane osobowe zgodnie z prawem.

 4. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO) – oznacza, że Użytkownik ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 5. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 17 RODO) – oznacza, że Użytkownik ma prawo usunięcia ich danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw do wykorzystywania tych danych.

 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – oznacza, że Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia dalszego wykorzystywania jego danych osobowych.

 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – oznacza, że Użytkownik ma prawo do ponownego wykorzystania swoich danych, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie jego zgody lub na podstawie Umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

 8. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – co oznacza, że Użytkownik ma prawo do dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

 9. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uważa, że naruszamy jego prawa dotyczące jego danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies:

 1. Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki internetowej, przez Serwis Internetowy który w danej chwili odwiedza Użytkownik. Pozwala temu serwisowi zapamiętać informacje o ustawieniach przeglądarki, dzięki czemu następna wizyta Użytkownika na tej witrynie jest bardziej efektywna, ułatwiając logowanie do usług Administratora.

 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie, w celu:
  3.1. Dostosowanie funkcji dostarczanych przez administratora do oczekiwań użytkownika, w tym treści reklamowych.
  3.2. do prezentowania Użytkownikowi tzw. reklamy banerowej, czyli reklamy w formie grafiki, po kliknięciu w którą, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową Administratora lub stronę lądowania (landing page);
  3.3. prowadzenia statystyk, bez identyfikacji osoby (anonimowych);
  3.4. zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych przy użyciu narzędzi analitycznych Google Analytics.

 4. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników.

 5. Jeśli Serwis Internetowy posiada linki do innych stron internetowych, Administrator nie jest odpowiedzialny za politykę ochrony prywatności obowiązującą na tych witrynach.

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Administrator ma prawo do zmiany Polityki Ochrony Prywatności.

 3. We wszystkich sprawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora, można skontaktować się pod adresem e-mail: m.ziminski@geodrillstudio.pl

bottom of page